Aanmelden extra ondersteuning

Vier jaar en naar school?
Na de aanmelding van een leerling heeft de school 6 weken de tijd om te bekijken of de aangemelde leerling extra ondersteuning nodig heeft en of de school het arrangement kan bieden. Indien nodig kan de periode van 6 weken, op basis van goede argumenten, worden verlengd naar 10 weken. Ouders moeten zich schriftelijk aanmelden en hebben informatieplicht: zij moeten naar waarheid aangeven of er wat te melden is over hun kind dat consequenties heeft of kan hebben voor het onderwijs. Het bestuur heeft het recht ouders om (aanvullende) informatie te vragen. Als ouders dat weigeren is de zorgplicht niet van toepassing. De zorgplicht vervalt ook als ouders de grondslag van een school niet onderschrijven of als er geen plaatsruimte in de school is. Binnen 6 (of 10) weken geeft de school aan of de leerling wordt toegelaten. Bij een positieve beslissing volgt de inschrijving.
 
Als uit de aanmelding blijkt dat er extra ondersteuning nodig is, die de school niet kan bieden,
dan wordt de leerling niet toegelaten. De school heeft dan de plicht om aan te geven waar
het arrangement wel wordt geboden. Dat kan een andere basisschool zijn of een school voor
speciaal (basis)onderwijs. Zorgplicht is dus trajectplicht en geen acceptatieplicht! Bij een
afwijzing van de toelating dient de school te motiveren waarom niet aan de vastgestelde ondersteuningsbehoefte kan worden voldaan op de school, op basis van de mogelijkheden
die in het schoolondersteuningsprofiel staan beschreven in combinatie met de bevorderende en belemmerende kind-, gezins-, omgevings-, en schoolfactoren.
Als er na 10 weken nog geen besluit is genomen over de toelating van het kind, dan heeft
het kind recht op een tijdelijke plaatsing op de school van aanmelding.
 
Klik op de volgende link voor het Toelatingsbeleid van Lijn 83 po.
Klik op de volgende link voor het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) 2024-2025.