Passend Onderwijs

Toelichting Passend Onderwijs Basisschool De Drie Vijvers

"Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs…."
Bron: Stichting Lijn 83 Primair Onderwijs
Schoolbesturen hebben voor de bij hen aangemelde kinderen zorgplicht en zijn verantwoordelijk voor passend onderwijs. Passend onderwijs op De Drie Vijvers betekent dat het onderwijs dat geboden wordt voor iedere leerling zoveel mogelijk passend is bij zijn/haar onderwijsbehoeften en/of mogelijkheden. Goed onderwijs vormt hiervoor de basis. Het fundament is basisondersteuning binnen het reguliere basisonderwijs.

De basisondersteuning voor alle leerlingen in ons samenwerkingsverband bestaat uit extra ondersteuning voor leerlingen:
 • die moeite hebben met lezen (dyslexie),
 • die moeite hebben met rekenen (dyscalculie),
 • met een lagere intelligentie dan gemiddeld,
 • met een hogere intelligentie dan gemiddeld,
 • met een hulpvraag op het gebied van gedrag (lichte mate).
Dit betekent op schoolniveau:
 • begeleiding van leerkrachten, zodat zij de leerlingen zo goed mogelijk kunnen helpen in de klas,
 • duidelijke afspraken over de veiligheid op school,
 • duidelijke afspraken met gemeenten wat betreft jeugdzorg,
 • duidelijke afspraken over medische handelingen op school.
Naast de basisondersteuning kent het samenwerkingsverband vormen van lichte en zware ondersteuning op onderstaande wijze ingedeeld.
 
Basisondersteuning Niveau 1: groepsplan/handelingsplan onder verantwoording van de leerkracht.
Niveau 2: handelingsplan met ondersteuning van interne begeleiding waarbij een beroep gedaan kan worden op de regulier beschikbare middelen (denk aan: inbreng interne leerlingbespreking, consultatie BCO).
Lichte ondersteuning Niveau 3: arrangementen (inclusief eventuele extra ondersteuningsmiddelen/expertise SBO/SO) op de eigen school en/of in combinatie met andere scholen.
Zware ondersteuning Niveau 4: plaatsing in het Speciaal Basisonderwijs
Niveau 5: Plaatsing in het Speciaal Onderwijs.

Aanmelding lichte en zware ondersteuning
Toekenning van extra ondersteuning (niveau 3) voor leerlingen met speciale ondersteuningsbehoeften/ ondersteuningsvragen wordt betaald uit gelden van Passend Onderwijs Noord-Limburg en verloopt altijd via het Bovenschools Ondersteuningsloket. Aanmelding gebeurt in principe door de school, liefst in goed overleg tussen ouders en school.
In het Ondersteuningsloket worden adviezen gegeven om tegemoet te komen aan ondersteuningsbehoeften of worden ondersteuningsvragen beantwoord. Mogelijk wordt een arrangement aangevraagd om gewenste hulp te realiseren.

Dat kan bijvoorbeeld zijn: expertise vanuit het SBAO (speciaal basisonderwijs) op de eigen basisschool. Wanneer extra ondersteuning op de basisschool (niveau 3) ontoereikend wordt geacht kan het Ondersteuningsloket een toelaatbaarheidsverklaring afgeven voor:
 • Het speciaal basisonderwijs (niveau 4)
 • Het speciaal onderwijs (niveau 5)
 • Cluster 3: zeer moeilijk lerende kinderen, langdurig zieke kinderen 
 • Cluster 4: kinderen met hulpvragen op het gebied van gedrag 
Deze toelaatbaarheidsverklaringen hebben altijd een tijdelijk karakter. Na de afgesproken termijn zal opnieuw bij het Ondersteuningsloket afgewogen worden of er sprake is van herindicatie dan wel overstap naar een andere vorm van onderwijs. Ouders worden te allen tijde hierbij betrokken.

Samenwerking met ouders
Ouders zijn per definitie partner van de school bij signalering van speciale vragen van kind en leerkracht. Ouders en school gaan samen op zoek naar antwoorden en oplossingen.
Indien nodig wordt er voor het kind een ontwikkelingsperspectief opgesteld waarin concrete doelen en activiteiten staan en het perspectief wordt geschetst voor het vervolgonderwijs na de basisschool.


Klik hier voor verdere informatie betreft passend onderwijs.

Klink hier voor het Schoolondersteuningsprofiel van De Drie Vijvers (SOP)